کامفیل شفاف Comfeel® Plus Transparent Thin Hydrocolloid Dressing

  • قابلیت کاربرد جهت محافظت و ترمیم زخم ‏های حاد و مزمن با ترشح کم و بدون ترشح
  • محافظت از زخم در مراحل انتهایی ترمیم زخم
  • مناسب ‏ترین پانسمان جهت انواع سوچورهای جراحی

دسته‌بندی